کامپوزیت رنگ لثه Amaris Gingiva

موجود نیست

توضیحات

کامپوزیت زیبایی لایت کیور رنگ لثه
شرکت Voco
کشور آلمان
فیلر 80
شرینکیج 2
وزن سرنگ 4 گرم

ترمیم های کلاس Cervical caries - Root Erodion - V Shaped Defect مخصوصا در مواردی که در اثر بیماری های لثه،بیمار دچار تحلیل لثه شده است

پوشش نواحی Expose شده طوق دندان در Aesthetic Zone اصلاح کامپوزیتی دندانهای Malposition شده در ونیرهای مستقیم ، فیسینگ ها و ترمیم های زیبایی نواحی Red-White