کامپوزیت گرادیا GC

موجود نیست

توضیحات

کامپوزیت مایکروهایبرید جهت ترمیم دندان های قدامی و خلفی
شرکت GC
کشور ژاپن
فیلر 78
شرینکیج 2.2
سیستم رنگبندی یونیورسال
ابعاد ذرات مایکروهایبرید
رادیوپسیتی رادیولوسنت
شیدهای موجود A1-A2-A3-PA1-PA2-PA3
کامپوزیت قدامی :
بستن دیاستم 
ترمیم ونیرهای کامپوزیتی
ترمیم پوسیدگی های کلاس III و VI و V 
ترمیم پوسیدگی های سطح ریشه و پوسیدگی های Wedged-Shaped

کامپوزیت خلفی:
ترمیم پوسیدگی های کلاس I و II و V 
ترمیم پوسیدگی های سطح ریشه و پوسیدگی های Wedged-Shaped