کامپوزیت گرادیا GC

موجود نیست

توضیحات

کامپوزیت مایکروهایبرید جهت ترمیم دندان های قدامی و خلفی
شرکت GC
کشور ژاپن
فیلر 78
شرینکیج 2.2
سیستم رنگبندی یونیورسال
ابعاد ذرات مایکروهایبرید
رادیوپسیتی رادیولوسنت
شیدهای موجود A1-A2-A3-PA1-PA2-PA3

کامپوزیت مایکروهایبرید جهت ترمیم دندان های قدامی و خلفی


کامپوزیت قدامی :

بستن دیاستم 

ترمیم ونیرهای کامپوزیتی

ترمیم پوسیدگی های کلاس III و VI و V 

ترمیم پوسیدگی های سطح ریشه و پوسیدگی های Wedged-Shaped


کامپوزیت خلفی:

ترمیم پوسیدگی های کلاس I و II و V 

ترمیم پوسیدگی های سطح ریشه و پوسیدگی های Wedged-Shaped