سمان رزینی دوال کیور LuxaCore Z

موجود نیست

توضیحات

سمان رزینی دوال کیور LuxaCore Z
شرکت DMG
کشور آلمان

سمان رزینی دوال کیور LuxaCore Zویژگی ها :

نسل جدید  core Build up گلدن استاندارد

نانو فیل  حاوی زیر کونیوم اکساید

قابلیت هم زمان چسباندن فایبر پست و بازسازی تاج

با شبیه ترین مشخصات فیزیکی به عاج